Preparation of Iron Mike Zambidis at the sports camp Apostolos Karakousis - Athletic Park of Trikala